TERMS OF USE

Όροι & Προϋποθέσεις

Α. Αντικείμενο του Website

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, www.vic.gr έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρίας με την επωνυμία «VIC E.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «VIC E.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, στην Δορυλαίου 8, με Α.Φ.Μ.: 800994169 της Δ.Ο.Υ.Ψυχικού, (εφεξής καλούμενη «VIC»), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, λειτουργεί δε με αντικείμενο την οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων, μάρκετινγκ και προωθητικών/διαφημιστικών ενεργειών για λογαριασμό πελατών, την παραγωγή και εκτέλεση εκδηλώσεων, συνεδρίων, οπτικοακουστικών έργων, την πώληση προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, την προώθηση και πώληση καπνικών προϊόντων, την εκπαίδευση και ανάπτυξη εργατικού δυναμικού κ.λ.π. και έχει την κατάλληλη γνώση, εμπειρία, υποδομή, προσωπικό για την παραγωγή και εκτέλεση εκδηλώσεων, συνεδρίων, οπτικοακουστικών έργων μάρκετιγκ κ.λ.π. Ο δικτυακός τόπος έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, διαδικτυακούς επισκέπτες/χρήστες της VIC. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας με πολλούς τρόπους:

 • Να περιηγείστε, να αναζητάτε και να βρίσκετε πληροφορίες για την VIC, για τις υπηρεσίες της και τις εκδηλώσεις που οργανώνει
 • Να περιηγείστε, να βρίσκετε πληροφορίες για εκδηλώσεις ή συνέδρια, να εγγράφεστε σε αυτά, να προγραμματίζετε και να συμμετέχετε σε συναντήσεις στο πλαίσιο εκδηλώσεων, συνεδρίων και events, να απαντάτε σε ερωτηματολόγια, να υποβάλετε τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, και άλλες σχετικές λειτουργίες.

Β. Γνωστοποίηση και Αποδοχή Γενικών Όρων

H χρήση του διαδικτυακού τόπου  www.vic.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου  www.vic.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί και ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις σας και τα δικαιώματα των επισκεπτών/χρηστών και του Παρόχου. Παρακαλείστε να ελέγχετε την παρούσα ιστοσελίδα κάθε φορά που επισκέπτεστε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα καθώς ενδέχεται οι παρόντες όροι χρήσης να τροποποιούνται και ανανεώνονται από την VIC όποτε κρίνεται αναγκαίο. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους, σας παρακαλούμε να απέχετε από την χρήση ή την απόπειρα χρήσης του website.

Γ. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου

 1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, τα σήματα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.vic.gr ανήκουν αποκλειστικά στην VIC και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο www.vic.gr προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την ελληνική, ευρωπαϊκή και την διεθνή νομοθεσία.
 2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη, η  εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της VIC. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.
 3. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες. Η VIC καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του παρόντα δικτυακού τόπου να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η VIC δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου www.vic.gr για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχόμενων πληροφοριών.
 4. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί σε σχέση με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουν και ιδίως στα συνημμένα αρχεία ή τους υπερσυνδέσμους, εστιάζοντας σε κινδύνους που σχετίζονται με ηλεκτρονικές απάτες, ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση η VIC δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών/χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.vic.gr
 5. Η VIC δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.vic.gr και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δ. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

 1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.vic.gr τηρώντας τους παρόντες Όρους  Χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.
 • Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την VIC ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται πιο κάτω :
 • η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου www.vic.gr με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της VIC ή θυγατρικών της εταιρειών ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,
 • η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση αναληθών ή μη τεκμηριωμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της VIC ή θυγατρικών εταιρειών της και των υπηρεσιών τους,
 • η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της VIC.
 • η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων, προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο www.vic.gr ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.
 • -η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο,

2. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο, στην VIC ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων ‘Όρων και Προϋποθέσεων χρήση του δικτυακού τόπου www.vic.gr και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε VIC επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της VIC.

Ε. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

 1. Η VIC καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.vic.gr. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η VIC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η VIC δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο www.vic.gr
 2. Η VIC καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο www.vic.gr με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου

ΣΤ. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- Διασφάλιση απορρήτου.

 1. Η VIC δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.vic.gr που θα έρθουν σε γνώση της βάσει χρήσης, τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την αποστολή email, και sms, την τηλεφωνική επικοινωνία, την αποστολή ενημερωτικών newsletter, την συμμετοχή σε Online Εκδηλώσεις ή Εκδηλώσεις με φυσική παρουσία, την προώθηση και διαφημιστική προβολή υπηρεσιών και εκδηλώσεων 5 της VIC και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς με απονομή δώρων. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη προώθηση και διαφημιστική προβολή υπηρεσιών της VIC. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.vic.gr διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει του νόμου 4624/2019 όπως ισχύει, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ», της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
 2. Η VIC δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του δικτυακού τόπου www.vic.gr σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου www.vic.gr
 3. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από την παρούσα ιστοσελίδα, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του επισκέπτη/χρήστη με την Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της VIC. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τo περιεχόμενo της Πολιτικής Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της VIC σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Ζ. Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies στον παρακάτω σύνδεσμο.

Η. Γενικοί Όροι.

 1. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.vic.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.
 2. Η VIC δεν φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν ανεπιθύμητη εμπορική επικοινωνία ή προωθητικές ενέργειες μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών των διαδικτυακού τόπου ή των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ή προωθεί η VIC.
 3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
 4. Η μη ενάσκηση από την VIC των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.
 5. Η VIC δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
 6. Η VIC διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει χωρίς ενημέρωση το περιεχόμενο των παρόντων όρων, οποτεδήποτε.
 7. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης κάθε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης/χρήστης εντοπίσετε κάποιο νομικό ή ηθικό στοιχείο ή πληροφορία που δημιουργεί πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο email personaldata@vic.gr. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ της VIC και χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου www.vic.gr, από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αποκλειστικά δε αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.