GDPR

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VIC E.E.

Η πολιτική απορρήτου αφορά την ιστοσελίδα: https://vic.gr.

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία στις 13/10/2023 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Comments

H εταιρεία με την επωνυμία, «VIC E.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «VIC E.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Δορυλαίου 8 με Α.Φ.Μ.: 800994169 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία»), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά, υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, αντιπρόσωποι και νόμιμοι εκπρόσωποι, εταίροι και συνεργάτες πελατών μας ή υποψηφίων πελατών μας, επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας, εργαζόμενοι, προμηθευτές, εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκδηλώσεων, μάρκετινγκ και προωθητικών/διαφημιστικών ενεργειών για λογαριασμό πελατών, στην πώληση και προώθηση καπνικών προϊόντων, στην εκπαίδευση και ανάπτυξη εργατικού δυναμικού κ.λ.π. και έχει την κατάλληλη γνώση, εμπειρία, υποδομή, προσωπικό για την παραγωγή και εκτέλεση εκδηλώσεων, συνεδρίων, οπτικοακουστικών έργων μάρκετιγκ κ.λ.π. Η επικοινωνία με την Εταιρεία γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση personaldata@vic.gr. Επίσης η Εταιρεία διαθέτει ιστοσελίδα με διαδυκτιακή διεύθυνση www.vic.gr.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας. Με την ενυπόγραφη υπογραφή και αποδοχή της παρούσας σε έντυπη μορφή ή με την καταχώριση της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα, της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί τηλεφώνων σας, φύλλο, υπηκοότητα, IP, cookies αλλά και ειδικές κατηγορίες 2 προσωπικών δεδομένων όπως καταγραφές εικόνας και φωνής σε βίντεο και φωτογραφίες και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

3. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε, όταν συμπληρώνετε αιτήσεις και έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για ερωτήσεις για τις υπηρεσίες που παρέχουμε, όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας και όταν συνάπτετε συμβάσεις με την εταιρεία μας και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, είτε εσείς οι ίδιοι, είτε νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπείτε νόμιμα. Τα δεδομένα που συλλέγουμε, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι:

α) Βασικά Δεδομένα προσώπου: Όνομα, Επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, στοιχεία και φωτοτυπία ΑΔΤ, ημερομηνία γεννήσεως, φύλλο, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π,

β) Δεδομένα επικοινωνίας: Διεύθυνση οικίας, διεύθυνση εργασίας, τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας (οικίας, εργασίας, κινητό), Emails, κ.λπ.

γ) Επαγγελματικό προφίλ: Κατάσταση, Επάγγελμα, θέση σε επιχείρηση, αρμοδιότητες και καθήκοντα, μορφωτικό επίπεδο, εργασιακή εμπειρία κ.λ.π.

δ) Οικονομικά δεδομένα : AΦΜ, ΑΜΚΑ, ΔΟΥ, ασφαλιστικός φορέας, τραπεζικός λογαριασμός, ΙΒΑΝ, οφειλές προς την Εταιρεία, πληρωμές, ασφαλιστικές εισφορές, μισθοδοσία

ε) Δεδομένα εικόνας : οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες και βίντεο, που καταγράφονται στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνει η εταιρεία και για τον σκοπό παροχής των υπηρεσιών της.

στ) Δεδομένα υγείας : αναρρωτικές άδειες εργαζομένων, γνωματεύσεις ιατρών κ.λ.π.)

Eπίσης συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες που μας στέλνονται από τον υπολογιστή σας, τη φορητή συσκευή και τους φυλλομετρητές (browsers) που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μέσω της ιστοσελίδας μας www.vic.gr (“Αυτόματα Δεδομένα”). Αυτά συμπεριλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP σας, στατιστικά για την χρήση των υπηρεσιών μας, πληροφορίες για τον τρόπο προσέλευσης στις υπηρεσίες μας και δεδομένα που συλλέγονται μέσω Cookies, Pixel Tags και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά στην παράγραφο δήλωσης πολιτικής Cookies. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες και από άλλες πηγές, όπως από κοινωνικά δίκτυα (Faceboοk, Instagram, Chatbox κ.λ.π.) και από ιστοσελίδες άλλων εταιρειών.

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή/και αγοράζετε απ’ ευθείας τις υπηρεσίες μας συνάπτοντας σύμβαση μαζί μας, όταν καλείτε αριθμούς μας για την παροχή σε σας πληροφοριών και υπηρεσιών ενημέρωσης, ή όταν ζητάτε online ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης.

4. Νόμιμη επεξεργασία

Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους και συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το σχετικά άρθρα του ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεση σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας, ή για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντος μας ή για την προάσπιση ζωτικού σας συμφέροντος, ή ζωτικού συμφέροντος των εργαζομένων μας και συνεργατών μας, καθώς και για την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας, ήτοι:

Οσον αφορά τους εργαζομένους και τους υποψήφιους για πρόσληψη :

 • για την σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, για την τήρηση της εν γένει εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, για την τήρηση της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους της εργασίας, για την προστασία ζωτικών τους συμφερόντων, και γενικότερα για την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος της Εταιρείας.

Όσον αφορά τους πελάτες, υποψήφιους πελάτες, εταίρους τους και νόμιμους εκπροσώπους τους:

 • για την κατάρτιση και εκτέλεση της συμβάσεως που συνάπτει η Εταιρεία με τους πελάτες της και τους προμηθευτές της, για την παροχή των υπηρεσιών της
 • για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συμβατικών σας σχέσεων με την Εταιρεία και την ορθή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης
 • για την κοστολόγηση των υπηρεσιών της Εταιρείας
 • για τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της
 • για την συμμόρφωση της Εταιρείας στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • για την διασφάλιση έννομων συμφερόντων της Εταιρείας,
 • για την διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων των εργαζομένων της Εταιρείας και αγαθών,
 • για τον σκοπό παροχής των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας, και την διευκόλυνση οργάνωσης και εκτέλεσης των εκδηλώσεων, συνεδρίων και συζητήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων
 • Για την διαχείριση των κλήσεων σας για την αναζήτηση πληροφοριών σε σχέση με τις υπηρεσίες μας με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων σας και την βελτίση των υπηρεσιών μας,
 • Για σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσης, όπως με την αποστολή σε εσάς email, sms ή/και newsletter σε σχέση μe τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (Opt-in). Μπορείτε να άρετε τη συγκατάθεσή σας (opt-out) όποτε το επιθυμείτε.
 • Για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς για λογαριασμό πελατών μας με απονομή δώρων
 • Για την προβολή υπηρεσιών της Εταιρείας σε σελίδες κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η ίδια, εφόσον έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση γι΄αυτό
 • Για εσωτερικές λειτουργίες μας και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου καθώς και για τη συμμόρφωση με τους φορολογικούς κανονισμούς.

Όσον αφορά τους εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές:

 • για την κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτει η Εταιρεία μαζί τους για την αγορά προϊόντων ή για την παροχή υπηρεσιών
 • για την συμμόρφωση στην φορολογική νομοθεσία,
 • για την αναγκαία επικοινωνία είτε σε προσυμβατικό στάδιο είτε κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Όσον αφορά τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας:

 • για τις ανάγκες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και εξυπηρετήσεως μέσω της ιστοσελίδας όπως αναλύεται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, που μπορείτε να δείτε εδώ https://vic.gr/terms-and-conditions/
 • για ενημέρωση για εκδηλώσεις / Αποστολή Προσκλήσεων

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας
αποστέλλοντας email στη ηλεκτρονική διεύθυνση: personaldata@vic.gr

5. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας, που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία. Η Εταιρία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η Εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματα σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, 6 διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, γνωστοποίηση, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούμε και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

6. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή όρων χρήσης
κάθε υπηρεσίας μας, όπως:

 • όταν καλείτε αριθμούς μας, όταν μας στέλνετε email, ή
  συμπληρώνετε αίτηση για την παροχή από εμάς των υπηρεσιών μας είτε προς εσάς
  είτε προς συνεργάτες σας.
 • όταν καταρτίζετε και υπογράφετε σύμβαση μαζί μας για την παροχή
  των υπηρεσιων μας προς εσάς, στα πλαίσια της οποίας μας παρέχετε οικειοθελώς
  τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα των εταίρων ή νόμιμων
  εκπροσώπων σας ή των εργαζομένων σας ή των συνεργατών ή των προμηθευτών
  σας
 • Όταν αγοράζετε προϊόντα κινητής τηλεφωνίας από την Εταιρεία μας
  ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς για την διεκδίκηση δώρων
 • Όταν αγοράζετε καπνικά προϊόντα από την Εταιρεία μας για
  λογαριασμό πελατών μας
 • όταν επικοινωνείτε με τα γραφεία μας ή με το προσωπικό του
  τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, και με το τηλεφωνικό μας κέντρο, είτε για
  παροχή υπηρεσιών είτε για έκφραση γνώμης, παραπόνων, ή σχολίων σας.
 • όταν συμμετέχετε στις εκδηλώσεις που οργανώνουμε και
  καταγράφεται η εικόνα και η φωνή σας και η εικόνα και η φωνή των εταίρων,
  εργαζομένων, συνεργατών σας και νομίμων εκπροσώπων σας, όπως και των
  εργαζομένων μας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνουμε, για τον
  σκοπό παροχής των υπηρεσιών μας, π.χ. ως ομιλητές, παρουσιαστές, επισκέπτες
  και καλεσμένοι σε διαδικτυακές ή με φυσική παρουσία εκδηλώσεις και συνέδρια
 • όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση και τα υπόλοιπα
  στοχιεία έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
 • Όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά, με SMS, με Email ή με newsletter, ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό για την παροχή των υπηρεσιών μας
 • Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας μέσω της οποίας
  συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεση σας, μέσω cookies πληροφορίες από την
  τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το
  λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος
  περιήγησης σας (browser) κ.λ.π.
 • Όταν λαμβάνουμε βιογραφικά σας με την συναίνεσή σας μέσω των
  KARIERA, Jobfind.gr, FREELIST.gr, JOOBLE.GR, WORKATHLON
 • Όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα,
  εντάλματα κ.λπ. τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές,
  φορολογικές αρχές, για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία των
  οικείων σας και την δική σας, των εργαζομένων και της Εταιρείας μας για την
  καταπολέμηση κάθε μορφής εγκληματικότητας και αποτροπής προσβολής εννόμων
  αγαθών.

7. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας

Η Εταιρία θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, και για να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη ασφαλιστική, φορολογική, εργατική και εν γένει νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει. Τα προσωπικά δεδομένα του εργαζομένου διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την λήξη του έτους κατά το οποίο αποχώρησε ο εργαζόμενος από την Εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και εφόσον το επιτρέπει η σχετική νομοθεσία (φορολογική κ.λ.π.) τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται εφόσον τηρούνται σε έντυπη μορφή ή θα διαγράφονται ή θα ανωνυμοποιούνται εφόσον τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή

Οι βιντεοσκοπήσεις και οι καταγραφές σε οπτικοακουστικό υλικό στα πλαίσια εκτέλεσης των υπηρεσιών μας που συνιστούν προσωπικά δεδομένα 8 (οπτική εικόνα, ήχος φωνής, κινήσεις, κ.λ.π.), τηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήψη τους.

Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση που έχουμε διαθέσιμη, εκτός εάν η διατήρηση τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, ασφαλιστικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

8. Πολιτική Cookies στην ιστοσελίδα μας

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία E-privacy 2009/136/ΣΕ (η οποία θα αντικατασταθεί με τον Κανονισμό ePrivacy) και τις από 25.2.2020 Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, η ιστοσελίδα μας www.vic.gr αποδέχεται τη χρήση των «cookies». Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών μας. Χωρίζονται σε 4 τέσσερις κατηγορίες: 1. Απαραίτητα cookies (First party) τα οποία είναι σημαντικά να έχουν ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιήγησης, προκειμένου ο ισότοπος να λειτουργεί σωστά. Αυτά τα απολύτως απαραίτητα cookies συμπεριλαμβάνονται στη λευκή λίστα και εξαιρούνται από τη συγκατάθεση του GDPR. 2. Cookies Προτιμήσεων που θυμούνται επιλογές χρηστών όπως ρυθμίσεις γλώσσας, νομίσματος ή χρωμάτων. 3. Στατιστικά cookies που προέρχονται από υπηρεσίες τρίτων (Third party), όπως Google Analytics και παρακολουθούν την επισκεψιμότητα και τα στατιστικά του ισότοπου. 4. Μάρκετινγκ cookies που προέρχονται από εταιρείες τεχνολογίας ή διαφημίσεων τρίτων (Third party) με σκοπό την προβολή διαφημίσεων στους επισκέπτες ή τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από αυτούς για μελλοντικούς σκοπούς μάρκετινγκ.

9. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Κατά κανόνα η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, για να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες, και εφόσον επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και δυνατότητα επεξεργασίας τους, έχει το προσωπικό της Εταιρείας (υπάλληλοι/ συνεργάτες/ προστηθέντες), που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού και έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να γνωστοποιηθούν και να μεταβιβαστούν:

 • στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές λόγω των νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρείας (Εφορία, ΕΦΚΑ κ.λ.π.) ως ανεξάρτητους Yπεύθυνους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
 • σε λογιστές, μηχανογράφους, τεχνικούς πληροφοριακών συστημάτων, προμηθευτές, φωτογράφους, παραγωγούς εκδηλώσεων, παραγωγούς τηλεοπτικών εκπομπών, στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες Zoom ή Teams κ.λ.π που συνεργάζονται με την Εταιρεία με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, οι οποίοι είναι από κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 10 ή Εκτελούντες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με την Εταιρεία και δεσμεύονται από την τήρηση επαγγελματικού απορρήτου,
 • σε πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και δεν συνδέονται με την Εταιρεία,

Επιπλέον τέτοια τρίτα ανεξάρτητα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΑΠΔΠΧ, ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος σας, έκνομες ενέργειες. Μπορεί ακόμα οι τρίτοι να είναι εταιρίες τηλεπικοινωνιών, cloud providers, και πάροχοι οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Στην Εταιρία μας επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε τη σύννομη χρήση τους. Ολοι δε οι συνεργάτες και οι εργαζόμενοί μας δεσμεύονται με σύμβαση εμπιστευτικότητας και υποχρέωση εχεμύθειας και επαγγελματικού απορρήτου.

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να αποτελέσουν αντικείμενο αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

10. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας. Στην Εταιρία διαθέτουμε εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως 11 ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και συνεργάτες, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας, για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένααπό μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία καταστροφή, φθορά ή απώλεια.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες και τα προσωπικά σας δεδομένα, ως εκτελών την επεξεργασία, τα χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεση σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

11. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σέβονται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα των εταίρων, συνεργατών σας κ.λ.π.;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρείας, έχουν εγγράφως συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να:

 • τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους εάν είναι εξωτερικοί συνεργάτες,
 • μη διαβιβάζουν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Δεδομένων,
 • να μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικων δεδομένων σας,
 • να διαγράφουν ή/και να μας επιστρέφουν τα προσωπικά δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας, 12
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και την εν γένει σχετική νομοθεσία, όπως και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων.

12. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων

Εφόσον μας έχετε δώσει έγγραφη συγκατάθεση ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του εμπορικού μας τμήματος, ώστε να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα.

Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεων σας με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές, εκτός έχετε αποδεχτεί marketing cookies. Επιπλέον, δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει εγγράφως σε αυτές. Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις, emails ή newsletters, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή newsletter που τυχόν λάβατε από εμάς (unsubscribe).

13. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας μας περιέχει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε, όπως προαναφέραμε. Συνεπώς, εμείς δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας

14. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία.

Η Εταιρία δεν επιτρέπει τη χρήση των υπηρεσιών μας ή της ιστοσελίδας μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού 13 ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας, τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων. Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών μας, μέσω των υπηρεσιών μας της ιστοσελίδας μας. Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει σύννομα τις υπηρεσίες μας.

Σε σχέση με την ιστοσελίδα μας www.vic.gr και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: personaldata@vic.gr αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση δεδομένων σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση ΙΡ. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική.

15. Δικαιώματα υποκειμένων και επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Σύμφωνα με τη νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα :

 • ● Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλειπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα 14 να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο.
 • Τα αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, όπως και εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, μπορείτε να τα υποβάλλετε ηλεκτρονικά προς τον Υπεύθυνο για την Ασφάλεια και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, Otar Peradze, που έχει ορίσει η Εταιρεία στο πιο κάτω email: personaldata@vic.gr με την ένδειξη: «προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων».
 • Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα σας απαντήσει εντός (1) μηνός από την λήψη του αιτήματός σας, ενώ ενδέχεται να παραταθεί η εν λόγω προθεσμία για (2) μήνες ανάλογα την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων.
 • Τέλος έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr , αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Aποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών

17. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία στις 13/10/2023 και
υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.